Reglament CV

Reglament CV versió PDF

Fes clic a al botó per a descarregar el document

MARCA DE QUALITAT

REGLAMENT CV

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

ORDRE de 28 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es publica la reglamentació de qualitat de la tomata de penjar per a distingir-la amb la marca de qualitat CV. [2008/10357]

En el Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, s’aprova el Reglament de la Marca de Qualitat CV per a Productes Agraris i Agroalimentaris (Diari Oficial de la Generalitat núm. 3273, del dia 26), en el qual s’establix un mecanisme de distinció tècnica i comercial dels productes amb valors peculiars de tipus qualitatiu, sociocultural o econòmic per a protegir la seua singularitat, evitar competències deslleials i facilitar-ne la identificació al consumidor.

Després dels estudis tècnics corresponents, la Direcció General de Comercialització ha estimat que, per les seues característiques i qualitat, la tomata de penjar és un producte amb prou mereixements per a ser objecte de l’aplicació de les previsions de la disposició esmentada disposició i, per tant, acull i impulsa la iniciativa dels operadors econòmics que així ho han sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En reglamentar-se, per part de la Direcció General de Comercialització, la qualitat de la tomata de penjar d’acord amb el Decret 91/1998, del Govern Valencià, la seua comercialització podrà empararse amb la marca de qualitat CV, de titularitat de la Generalitat, complint les condicions d’autorització i ús establides en el reglament de la marca aprovat per mitjà del decret esmentat, l’aplicació i la gestió de la qual correspon a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través de la Direcció General de Comercialització.

Per tot això, a l’empara de les disposicions de l’article 1.1 del
Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, i d’acord amb l’article 28e de la Llei 5/83, del Consell,

ORDENE

Primer

Aprovar la reglamentació de qualitat de la tomata de penjar, que figura en l’annex d’esta orde, a l’efecte de l’autorització respecte d’este producte de l’ús de la marca de qualitat CV, d’acord amb el seu reglament, aprovat per mitjà del Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià; el producte queda inscrit en el Registre de Productes Agroalimentaris amb Marca de Qualitat CV.

Segon

La reglamentació de qualitat adoptada entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 28 d’agost de 2008

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA

ANNEX

REGLAMENTACIÓ DE QUALITAT DE LA TOMATA DE PENJAR

ÁREA DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

En esta reglamentació s’establixen els criteris generals per a identificar la tomata de penjar que pot distingir-se amb la marca de qualitat CV per mitjà de la descripció del conjunt de requisits i controls que tenen la finalitat d’aconseguir la diferenciació del producte davant del consumidor, tant per les seues característiques especials de qualitat com per les seues condicions de producció i condicionament. Amb esta finalitat, es descriuen els requisits mínims següents:

1) Generalitats.

a) Es destinaran a la producció de tomata de penjar, exclusivament, les tomaques que per les seues peculiaritats mediambientals permeten obtindre la varietat tradicional caracteritzada segons es descriu en l’apartat 2.

b) Es podrà comercialitzar amb la marca de qualitat CV Tomata de Penjar els fruits procedents del cultiu a l’aire lliure, íntegres,sans i nets que hagen complit els requisits assenyalats en els apartats següents.

c) Es podrà comercialitzar amb la marca de qualitat CV Tomata de Penjar els fruits procedents del cultiu a l’aire lliure, íntegres, sans i nets que hagen complit els requisits assenyalats en els apartats següents.

d) Les tècniques de cultiu i de gestió de les instal·lacions aniran encaminades a minimitzar els possibles impactes ambientals, especialment pel que fa a l’ús dels inputs, l’ús de materials reciclables i una adequada gestió dels residus.

2) Material vegetal de partida.

a) La conservació de la varietat tradicional ha sigut possible gràcies a la selecció i el manteniment que han dut a terme els agricultors, que ha anat realitzant-se seleccionant característiques com ara la llarga conservació postcollita, característiques organolèptiques i adaptabilitat als usos gastronòmics preferents a què anava destinada.

b) Els fruits presenten una llarga conservació natural (superior a 6 setmanes), sabor dolç i pell fina d’un color intens.

c) Les plantes es caracteritzen per una sensibilitat major a malalties i un desenvolupament vegetatiu menor (troncs més fins i menys massa foliar).
d) Atés que es troba pendent la seua caracterització varietal definitiva, es podran comercialitzar amb la marca de qualitat CV els fruits que presenten les característiques següents:

. Grandària mitjana: 34-40 grams
. Calibre mínim: 30 mm
. Llarga duració: més de 6 setmanes
. Frutos de tipus «punxeta» o «agulla», o de tipus «creu»
. No seran aptes els fruits de tipus «barca», caracteritzats pel
seua gruix (80-100 g) i mala conservació
. Color roig intens

e) La llavor seleccionada pels agricultors s’extraurà tres mesos abans de l’elaboració del plançó i la conservaran fins a una setmana abans de fer el planter. con agua durante su manipulación.

f) Ni durant el procés d’extracció ni durant la conservació reben tractament amb productes fitosanitaris; es fan servir només procediments mecànics i llavat amb aigua durant la manipulació.

g) Passat este període, els vivers autoritzats procediran a la sembra i l’obtenció dels plançons amb el passaport o certificat fitosanitari corresponent, que garantisca l’estat òptim de la planta, amb aspecte sa, lliure de plagues i mancances.

h) Els vivers autoritzats portaran un registre dels tractaments realitzats que inclourà la traçabilitat de parcel·les i agricultors de la llavor d’origen.

3) Tècniques de cultiu

a) Les pràctiques culturals estaran encaminades a fomentar i conservar l’entorn de l’explotació, i a fomentar la biodiversitat de l’ecosistema.

b) No s’utilitzaran organismes genèticament modificats ni derivats d’estos, ni en el material vegetal ni en els productes aplicats.

c) Preparació del sòl

. Es realitzarà respectant al màxim l’estructura del sòl i, si és possible, sense voltejar-la.
. Es prohibix la desinfecció del sòl per mitjà de tractaments químics.

d) Trasplantament

. El trasplantament es realitza aproximadament als 30 dies de la sembra, durant els mesos d’abril i maig; és més freqüent al llarg del mes de maig.

. Es realitza sobre sòl, amb separació entre barraques d’1,20-2 metres. Es disposen dos línies en cada barraca, separades uns 80 cm entre si i deixant entre plantes d’una mateixa línia una distància compresa entre 30 i 60 cm.

e) Fertilització

. La nutrició de les plantes s’afavorirà preferentment per mitjà del manteniment de la fertilitat i l’activitat biològica del sòl.

. En les aportacions de matèries orgàniques es donarà prioritat als productes amb menys contingut en metalls pesats.

. Es prestarà especial atenció a evitar un excés d’adobament.

f) Control d’adventícies

. El control de males herbes es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics, inclòs l’ús de plàstic.

. Si no n’hi ha prou, es podran aplicar herbicides en les dosis mínimes.

g) Control de plagues i malalties

Es realitzarà preferentment amb mitjans biològics, culturals i físics, enfront dels mètodes químics.

h) Reg

S’utilitzaran tècniques de reg que garantisquen la màxima eficiència en l’ús de l’aigua i l’optimització dels recursos hídrics.

i) Poda i asprada

S’utilitzaran preferentment canyes com a aspres per a aconseguir el màxim desenvolupament vertical de les plantes.

j) Recol·lecció

. Es realitzarà en les dates i condicions adequades per a evitar ferides als fruits, que reduïxen la qualitat i propicien infeccions causants de podridures.

. La recol·lecció es realitzarà de forma manual i escalonada, i s’evitaran les hores de més insolació.

. El fruit es tallarà manualment, i se’n mantindrà el peçó.

. Es depositarà en caixes sense manipular-lo una vegada depositat, i es prestarà una atenció especial a no remoure els fruits per a evitar rascades i magolaments.

k) Transport

El producte estarà protegit de la insolació directa i s’evitaran colps, magolaments i xafaments produïts per manipulacions inapropiades que repercutixen negativament en la seua qualitat i conservació.

4) Recepció i elaboració en magatzem

a) Durant les fases de manipulació, envasament i paletització, el producte serà tractat amb cura perquè conserve la màxima qualitat.

b) Les característiques especials d’esta varietat i la selecció i manipulació exquisida durant la recol·lecció i el condicionament posterior permeten la llarga conservació sense rebre cap tractament. En casos degudament justificats, podran aplicar-se tractaments per a la conservació.

c) Les condicions d’emmagatzemament han de ser tals que eviten les condensacions d’humitat i temperatures elevades.

d) Les caixes i els recipients utilitzats es mantindran nets i s’emmagatzemaran de manera que s’evite la contaminació per plagues i malalties.

e) Com a criteri general, els recipients, els envasos i els llocs d’emmagatzemament no alteraran la composició i les característiques organolèptiques dels productes ni els transmetran substàncies tòxiques o que puguen contaminar o originar reaccions químiques perjudicials.

f) No s’autoritza l’emmagatzemament del producte en cambres frigorífiques.

g) El període de comercialització comprendrà des de setembre fins a final de març, si bé en casos excepcionals pot allargar-se durant tot l’any.

5) Disposicions de control.

a) Els operadors que desitgen cultivar i/o condicionar per a comercialitzar tomata de penjar acollida a la marca de qualitat CV hauran d’estar inscrits en els registres corresponents.

b) Cada operador disposarà d’un quadern d’explotació en què es registraran totes les operacions realitzades en els cultius en un termini màxim dels 10 dies següents a l’execució. Este quadern haurà d’estar sempre disponible per a la inspecció i contindrà almenys les dades següents per a cada una de les parcel·les:

. Fertilitzants i fitosanitaris aplicats: data, producte, quantitat i volum utilitzat.

c) Tots els operadors que realitzen la conservació i preparació del producte per a la comercialització hauran de:

. Disposar d’un quadern postcollita en què es registraran, en un termini màxim de 10 dies des de l’execució, totes les operacions que es realitzen en els processos de conservació, envasament i emmagatzemament.

El quadern postcollita haurà d’estar sempre disponible per a la inspecció i contindrà com a mínim les dades següents per a cada tractament aplicat: data d’aplicació, lot, justificació de l’aplicació, producte, principi actiu, quantitat aplicada i sistema que s’ha utilitzat per a l’aplicació.

. Tindre documentat i implantat un sistema que garantisca la traçabilitat del producte des de les parcel·les d’origen fins a la unitat de venda en el mercat. Per a això es podran utilitzar albarans d’entrada, que seran signats per la persona que fa entrega del producte i on constaran les dades següents: producte, quantitat, parcel·la d’origen i data d’entrada.

. Disposar d’un registre d’incidències, on queden anotades les partides que no complisquen els requisits i que, per tant, no podran comercialitzar-se amb la marca de qualitat.

d) Es conservarà adequadament i separadament tota la documentació relativa al manteniment de les instal·lacions i els equips.

e) Es prohibix comercialitzar, com a productes emparats per esta norma, els procedents d’unitats de cultiu en què no es complisquen les indicacions en tota la producció.

f) Es prohibix la presència de caixes, etiquetes o marques comercials de Tomata de Penjar en parcel·les i/o unitats que no estiguen acollides a esta norma.

g) Quan, durant la realització dels controls interns o externs, es detectarà l’incompliment d’alguna de les pràctiques establides en esta norma, s’haurà de deixar constància escrita de la desviació detectada i determinar les accions correctores que pertoquen.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt